Home

Hermeneuttinen fenomenologia

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote. Minäkö tutkija? Johdanto laadulliseen/postpositivistiseen tutkimukseen. Teatterikorkeakoulu. Koivisto, Kaisa, 2003 Historia Fenomenologia-termin ja fenomenologian lyhyt historia. Vaikka termiä fenomenologia on käytetty filosofian historiassa usein ennen jo Husserlia. Hermeneuttinen tutkimus; Narratiivinen tutkimus; Fenomenologinen tutkimus; Diskurssitutkimus; Kriittinen tutkimus; Toimintatutkimus; Survey; Kokeellinen tutkimus

Leena Kakkori & Rauno Huttunen FENOMENOLOGIA, Kun tutkimuksen kohteena on ymmärrys, ajatellaan, että hermeneuttinen tutkimusote sopii siihen parhaiten Fenomenologinen menetelmä Fenomenologisen lähestymistavan tutkimuskohteena on ihmisen kokemuksellinen suhde maailmaan, jossa hän elää. Tutkimuskohteena on.

Käsitehistoria Termi fenomenologia on johdettu kreikan sanoista fainomenon, ilmenevä, ilmiö, ja logos, järki, käsitteellisyys, puhe, oppi, ja. Hermeneuttinen fenomenologia tässä merkityksessä ei kuitenkaan ole käyttökelpoinen laadullisessa tutkimuksessa. Fenomenologia määritellään yleisellä. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen keskeisiä periaatteita. Tutkimuskohteena inhimillinen kokemus ja elämismaailma, eletty kokemu

2.3 Hermeneuttinen k ehä; noidankehä? fenomenologia ei vastaa mielestäni yhteiskunnalliseen diskurssiin osallistuvan kirjallisuuden tulkinnan tarpeita Fenomenologia on kuvailevaa tiedettä, ja sen menetelmällisenä ihan-teena ja tavoitteena on säilyttää kiinteä yhteys tutkittavaan ilmiöön, ta Posts about fenomenologia written by Sari Maanhalla. Siilin narratiivi Hermeneuttinen sädekehä ja muita kirjallisia vimpauksia. Valikko Siirry sisältöön. Kotikammio fenomenologia 16.5.2017 16.5.2017 aivotutkimus, arvopitoinen, arvopitoisuus, arvot, arvot ja tarkoitukset, avunetsij.

fenomenologia; hermeneuttinen keh. Hermeneuttinen tulkinta voi kohdistua esim. inhimilliseen toimintaan, sen tuotteisiin (kuten teksteihin ja taideteoksiin) tai tietoisuustiloihin. kohtia. Eksistentialistis-hermeneuttinen fenomenologia muodostaa tutki-muksen teoreettisen lähtökohdan ja metodin. Se tukeutuu perustaltaa

Fenomenologinen analyysi — Jyväskylän yliopiston Kopp

Mitä tuolla sanaparilla tarkoitetaan lyhyesti sanottuna. Fenomenologia on oppi ilmiöistä sen tiedän, mutta mikä tuo hermeneuttis-fenomenologinen tarkoit.. Fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa oli hyödyllinen tässä tutkimuk-sessa, sillä kotona asuvan ikäihmisen perheen voinnin kuvaaminen ja ymmärtämine ohjausalan yrittäjyys, fenomenologia, hermeneutiikka, tapaustutkimus. 3 SISÄLTÖ fenomenologis-hermeneuttinen tapaustutkimus, on tutkimuskohteen valint

sosiaalityö, lastensuojelu, fenomenologia, kokemus, merkitys . UNIVERSITY OF TAMPERE School of Social Sciences and Humanities LAATIKAINEN SUSANNE Hermeneuttinen kasvatustiede • Ei mittaamista, • Martin Heidegger ja ymmärtävä fenomenologia - Husserlin Lebensweltin fenomenologista tarkastelu Viktor Frankl'n logoteorian valitseminen on vastuullinen päätös ja kannanotto Frankl'n elämäntyön puolesta. Kuten Frankl opettaa, valitessasi jotain. Avainsanat: itsensä johtaminen, fenomenologia, kokemuksen tutkimus Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi_X_ SISÄLT FENOMENOLOGIA • Reduktio, sulkeistaminen, tarkoittaa muutosta tavallisesta, GADAMER JA HERMENEUTTINEN KOKEMUS Ensinnäkin elämys (Erlebnis.

Fenomenologia - Wikipedi

 1. 5.1 Fenomenografia © Riitta Rissanen, Savonia-ammattikorkeakoulu. Erityisesti kasvatustieteessä käytetyn fenomenografisen tutkimusotteen tavoitteena on tuoda.
 2. en, mystiikka, käsite, fenomenologia, hermeneutiikka, mieli, kohtaa
 3. fenomenologis-hermeneuttinen: Mikä on fenomenologis-hermeneuttinen. Mitä tarkoittaa fenomenologis-hermeneuttinen. Ilmainen sivistyssanakirja
 4. Selite Fenomenologia on 1800-luvun lopulla kehittynyt filosofis-psykologinen tutkimus- ja ajattelutapa, jossa tähdennetään välittömän havainnon ja oman.
 5. Tutkimus on lähestymistavaltaan hermeneuttinen, koska yhteiskuntavastuu tutkittavana ilmiönä kuvastaa lähtökohtaisesti hermeneutiikan ydinajatusta siitä,.
 6. Husserlin fenomenologia. Älylliset pohdiskelut metafyysisistä ja abstrakteista aiheista. Post Reply Print view; 13 posts 1; 2; Next; RaktaZoci Posts: 143
 7. en, Oppiva organisaatio, Fenomenologia, Henkilöstöjohta

Törmän mukaan Ricoeurin hermeneuttinen fenomenologia sisältää ajatuksen elämän halusta tulla kerrotuksi Menetelmä: haastattelu; hermeneuttinen fenomenologia. Julkaisija [Tampere], 1997. Opinnäyte: Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, hoitotieteen laitos. Luokitus

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus. Kristiina Heinonen 2013. Monikkoperheen elämismaailma varuillaan olosta vanhemmuuden vahvistumiseen AIKAA 3, TIIVISTELMÄ Riikka Pöntinen ja Eija Huuhka NARRATIIVINEN TUTKIMUS Narratiivisen tutkimuksen lähtökohtana ovat kertomukset, jotka voivat toimia sekä. Hae keskitetystä elektronisten aineistojen indeksistä, joka sisältää mm. artikkeleiden kokotekstejä, viitetietokantoja ja e-kirjoja - Fenomenologia • Fenomenologinen tutkimus: yksikön kokemukset ilmiöst. Ammattietiikka, arvo, arvot, eksistenssi, etiikka, fenomenologia, haastattelututkimus, her-meneutiikka, ihmiskäsitys, moraali Varton mukaan hermeneuttinen

fenomenologia, hermeneutiikka, eksistentialismi: Vaikutusalueet: Heideggerin hermeneuttinen hanke syveni kuitenkin nopeasti koskemaan ontologian perusteita. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus Kristiina Heinonen Monikkoperheen elämismaailma varuillaan olosta vanhemmuuden vahvistumiseen Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimu

vanhustenhuolto; työssäoppiminen; tunteet; reflektiivisyys; fenomenologia . 3.1 Deskriptiivinen ja hermeneuttinen fenomenologia merkitykselliste Tutkija-opettajien kiirekokemukset yliopiston opetussuunnitelmatyössä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiseksi, opetussuunnitelmatyöskentely prosessina ja muutos 2.3.2 Hermeneuttinen tieteenperinne . Hermeneutiikka on filosofisena tutkimustraditiona huomattavasti vanhempi kuin moderni fenomenologia

Sen analysointiin ja tutkielmaan vaikutti fenomeno- logis-hermeneuttinen tutkimusote. Yrittäjä, palkansaaja, työhyvinvointi, fenomenologia Hermeneuttinen kehä Fenomenologia voi olla sanana hämärästi tuttu: sillä on jotakin tekemistä yh-täältä ilmiöiden ja toisaalta tieteen kanssa Asiasanat: suomennos, fenomenologia, hermeneutiikka, hermeneuttinen metodi, psykoanalyysi, hermeneutiikan historia, eksegetiikka, Dasein, uskonnonfenomenologia Hermeneuttinen fenomenologia - Dilthey & Schleiermacher Tässä luvussa kerron mahdollisimman tiivistetysti aineistoni tulkintaan vaikuttavist

Fenomenologinen tutkimus — Jyväskylän yliopiston Kopp

Fenomenologia, Hermeneutiikka Ja Fenomenografinen Tutkimus - Pd

 1. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get.
 2. tiaalinen, hermeneuttinen fenomenologia. Tässä ajattelussa ihmisen olemuspuolet läpäise - vät toisensa jatkuvassa ja vastavuoroisessa vuorovai - kutuksessa
 3. Kurssilla käsitellään laadullisen tutkimuksen erilaisia metodologioita. Luentojen aiheina ovat hermeneuttinen fenomenologia, diskurssianalyysi, etnografia, mixed.
 4. Tieteen filosofiset perusteet ja tutkimuksen tieteenfilosofiset peruskäsitteet. Positivistinen ja hermeneuttinen lähestymistapa. Fenomenologia. Tiedonintressit

Psykoanalyysin hermeneuttinen tieteenfilosofia. (Turun yliopiston filosofian laitosten julkaisuja, 2/1972.) Turun yliopisto, Turku 1972 Hermeneuttinen kehä. Wilhelm Dilthey Edmund Husserl (1859-1938): fenomenologia. Alfred Schütz (1899-1959), Sosiaalisen maailman merkityksekäs rakentuminen:. 6 Tästä tilanteesta ei ole ollut seurauksena vakava keskustelu metodologioista vaan pääasiassa tiedemaailman valtataistelu: sekä johdonmukaiset että haparoivat. 3.1 Lähtökohtana hermeneuttinen fenomenologia ja konstruktionistinen tieteenfilosofia..13 3.2 Ylisukupolvisuuden käsitteellistäminen.

Fenomenologia Filosofia

 1. johdantoa teorian ja metodin kytkentään osat: miksi arkeologi ei tarvitse teoriaa? miksi arkeologi tarvitsee teoriaa? esimerkki: teorian kytkentä.
 2. Hermeneuttinen pedagogiikka on hyvin lähellä yleistä ped= agogiikkaa. =20 =20 Fenomenologia =20 =20 Perustaja: E Husserl (1859-1938)
 3. osoittautui, että heideggeriläinen hermeneuttinen fenomenologia sekä Deleuzen ja Guattarin filosofia oli mahdollista saada toimimaan saman tutkimuksen sisällä

Hermeneuttinen fenomenologia lähestyy teemaa ontologisella tasolla, kun taas konstruktivismi keskittyy oppimiseen. Voi kuitenkin ajatella,. Hermeneuttinen fenomenologia on käytännöllisimmillään tämän maailman tulkintaa, sen ajattelemista, mutta ei abstraktisti,. hermeneutiikka ja fenomenologia hermeneutiikka sääntöjen ja menetelmien hermeneutiikka eksistentiaalihermeneutiikka kriittinen hermeneutiikka hermeneuttinen keh.

1 Kertomuksen tutkimus Matti Hyvärinen Kertomusten tutkimus on tullut tutuksi parin viime vuosikymmen kuluessa yhtä hyvin yhteiskuntatieteissä, kasvatustieteissä. Jos hermeneuttinen ongelma esitetään näillä ontologisilla termeillä, gerin perusteella, varhainen fenomenologia voi vaikuttaa objek Fenomenologia ~ oppi ilmiöistä, hermeneuttinen tulkinta pyrkii ymmärtämään tekstiä paremmin kuin sen tekijä itse on ymmärtänyt,.

Hermeneutiikan tunnetuin väline on ns. hermeneuttinen kehä, syklinen tulkintatapa. Fenomenologia perustuu lähtökohtaisesti reduktioon,. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus erään lukion opinto-ohjaajan ohjaajuudesta . By Pilvi Pulkkinen. Abstract. Topics: fenomenologia,. Hermeneutiikka, fenomenologia, eksistentialismi. Taustalla Hegelin (1770-1832) (Hermeneuttinen pedagogiikka on hyvin lähellä yleistä pedagogiikkaa) hestymistapani on hermeneuttinen. Tutkimukseni p ääaineistona ovat Hollon kasvatusta koskevat kirjoitukset, Hermeneuttinen fenomenologia ja humboldtilaine Asiasanat Fenomenologia, henkinen kasvu, kokemukset, masennus, miehet, mielenterveys, psykoanalyyttiset teoriat, psyykkinen kuormittavuus, väsymy

(DOC) Hermeneutiikka ja fenomenologia: hermeneuttis-fenomenologisen

5 Tutkimussuuntauksia. Laadullinen tutkimus on kirjava kattokäsite monenlaisille lähestymistavoille ja menetelmille. Tässä luvussa esitellään muutamia otteita. Fenomenologis-hermeneuttinen tapaustutkimus uudelleensynnyttäjän masennuskokemuksesta. fenomenologia, varhainen vuorovaikutus, vuorovaikutuspsykologia,.

suosittu: